Pályázatok, árverések

Danielhorváth kft "FA"

fotótechnikai eszközök

A J Á N L A T I  F E L H Í V Á S

 

A CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Kft. (Cg.14-09-311744, cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 7.), mint a danielhorváth Kft. "fa" (1126 Budapest, Márvány u. 32. 2. em. 1., adószám: 14630868-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-912682) felszámolója (Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.02-2015-002820 sz. eljárásban, a felszámolás kezdő napja: 2016. május 23.), a többször módosított 1991. évi XLIX. tv. hatályos rendelkezései és a Kormány 237/2009. (X.20.) rendelete alapján

 

n y i l v á n o s   p á l y á z a t

útján egy tételben értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonát képező alábbi vagyonelemeket

 

 • Laptop: Macintosh Powerbook G4 w PCMCIA slot
 • Számítógép: Macintosh PowerMac G4 MDD Dual 1.25
 • Sinarback Flash Sync Interface
 • Sinarback Master/Slave Converter
 • PowerOptics Master Cable 10m
 • PowerOptics Slave Cable 10m
 • Sinaback/Sinar Revolving Adapter Kit
 • Recessed Lensboard mounted
 • Sinarback/Mamiya RB 67 Adapter Kit 2
 • Unplugged Box PCMCIA Interface
 • Unplugged Box PCMCIA Cable
 • Power Supply Cable 12V PCI Board 2
 • MAGMA PCI-X expansion kit
 • Objektív: Rodenstock Sironar-N 5.6/150 Compur 0
 • Laptop: Macintosh Powerbook G4 1.5 Ghz
 • Digitális kamera hátfal: Sinarback 23 HR Digital Back

A vagyontárgyak  jellegét és főbb adatait, jellemzőit a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése].szerint  a felszámoló ingyenesen letölthető tenderfüzet formájában az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztűl, teszi közzé A meghirdetett vagyontárgyak együttes irányára 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint ÁFA nélküli nettó irányár.

Az ajánlati biztosíték összege 100.000,-Ft, azaz százezer forint, melyet a CSE-LEX Kft. bankszámlaszámára: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009 kell megfizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A közleményben kérjük feltüntetni: „danielhorváth Kft. f.a. pályázat”.

 

Az érvényes ajánlattétel feltételei:

 • a pályázó főbb adatainak bemutatása,
 • ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,
 • vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,
 • 100.000,-Ft, azaz százezer forint bánatpénz befizetése a CSE-LEX Kft. bankszámlaszámára: Budapest Bank: 10103214-07076400-01004009, a közleményben kérjük feltüntetni: ”danielhorváth Kft. „f.a.”
 • A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.
 • Legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása,
 • Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.
 • Gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat.
 • A pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő, a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését.
 • A pályázó azon nyilatkozata, mely szerint a vagyontárgyakat megtekintett, ismert állapotban vásárolja meg.

 

Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó.

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. június 30. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 17. 16 óra 00 perc

 

Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

 

A vételár megfizetésének ideje és módja: a szerződésben meghatározottak szerint, 30 napon belül a vételár átutalásával

 

A vagyonelemek átvételének módja és ideje: teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

 

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

 

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A meghirdetett vagyonelem megtekinthető telefonon történt egyeztetés után munkanapokon 10-15 óra között Csete Adorján felszámolóbiztosnál. (tel: 30/2212-672

 


Letöltés